Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti J&M Consulting company, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10, Bratislava – mestská časť Ružinov 831 06, IČO: 51 187 744, DIČ: 2120631194, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 123927/B, s predmetom podnikania počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a poradenské služby v oblasti tipovania športových výsledkov, ktorá je zároveň prevádzkovateľom portálu www.protipovanie.sk (ďalej len “protipovanie.sk”) a užívateľov služby, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. ods. 1), 2). Zodpovedná osoba: email info@protipovanie.sk
 3. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami registráciou (vyplnením a odoslaním elektronického formulára) na portáli www.protipovanie.sk/registracia alebo objednávkou služieb, kde je uvedené, že ďalším používaním je vyslovený jasný súhlas s ich obsahom.

 

 

2. Definície

 1. Užívateľom je fyzická osoba, ktorá dovŕšila najneskôr v deň registrácie na portáli protipovanie.sk vek 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá nadobudla plnú právnu subjektivitu (ďalej len “užívateľ”). Užívateľ má na portáli zriadený svoj účet. V prípade zistenia, že daný užívateľ je neplnoletý, účet bude uzavretý a jeho zostatok prepadne v prospech portálu. Ak sa jedná o užívateľa ako právnickú osobu, užívateľ je povinný takúto možnosť pri registrácii zaškrtnúť. Ak tak neučiní bude považovaný za plnoletú fyzickú osobu.
 2. Službou sa rozumie poskytovanie informácií užívateľovi na základe vyžiadania, ktoré sú najmä, nie však výlučne, z oblasti odporúčania/predikcie výsledkov športových zápasov a udalostí. Poskytované informácie nie sú záväzné. Informácie sú portálom protipovanie.sk obstarávané na základe algoritmického spracovania počítačových dát alebo vlastných analýz od tretích osôb alebo organizácií, dlhoročného “know-how” v oblasti stávkovania a vlastných systémov, či metód. Služby sú užívateľovi doručované elektronickou formou a to e-mailom a prostredníctvom portálu.
 3. Užívateľský účet je časť portálu, kde sú uvedené všetky uchovávané informácie o užívateľovi ako aj poskytnuté predmetné informácie od portálu protipovanie.sk. Informácie sú zadávané užívateľom. Technické a systémové informácie v užívateľskom účte spravuje prevádzkovateľ. Užívateľský účet je chránený prihlasovacími údajmi (meno, heslo). Elektronická komunikácia medzi užívateľom a portálom je zabezpečená platným bezpečnostným SSL certifikátom. Užívateľský účet je určený výhradne užívateľovi a je neprenosný. Užívateľ sa zaväzuje pri registrácií alebo aktualizácií účtu zadávať úplné a správne informácie. Užívateľ je povinný aktualizovať údaje v účte pri akejkoľvek zmene. Portál protipovanie.sk nie je povinný správnosť údajov v užívateľskom účte overovať. Užívateľský účet je založený na dobu neurčitú. Zrušenie užívateľského účtu je realizované na základe výzvy zo strany užívateľa a to písomnou alebo e-mailovou formou na adresu portálu protipovanie.sk. Portál protipovanie.sk má právo zablokovať, uzavrieť alebo zrušiť užívateľský účet, ak vzniknú pochybnosti o správnosti vyplnených údajov alebo ak užívateľ poruší svoje povinnosti definované v týchto podmienkach. Užívateľ berie na vedomie, že v dôsledku softvérovej údržby portálu, môže byť jeho účet dočasne neprístupný.

3. Objednanie, spôsob úhrady a dodanie služieb

 1. Objednávka záujemcu je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu záujemcu i dodávateľa s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany dodávateľa). Od tohto momentu medzi záujemcom a dodávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením zmluvy záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok v tejto podobe je záujemca dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť len pred dodaním služby. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.
 4. Spôsob úhrady: platba dopredu platobnou kartou. Službu bude dodávateľ expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
 5. Opakovaná platba:

  V prípade kúpy niektorých produktov, a to konkrétne balíkov MINI, STARTER a STANDARD sa zakladajú takzvané opakované platby.

  Opakovaná platba znamená strhávanie dopredu dohodnutej čiastky z karty kupujúceho predávajúcim, v dopredu dohodnutých intervaloch.

  Údaje na platobnej karte spracováva spoločnosť TrustPay podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátového zabezpečenia vo finančnom sektore).

  a) Kedy sa opakovaná platba zakladá
  Opakované platby sa zakladajú výhradne pri nákupe balíkov Protipovanie a to výhradne pri platbe kartou, v mesačných intervaloch. Pri žiadnych ostatných platobných metódach a platobných intervaloch sa opakovaná platba nezakladá.

  b) Maximálna čiastka opakovanej platby
  Maximálna čiastka opakovanej platby bude suma, ktorú kupujúci zaplatí za prvý platený mesiac. Bude to maximálne 39€ bez DPH pri balíku MINI, 49€ bez DPH pri balíku STARTER a 99€ bez DPH pri balíku STANDARD, no ak produkt kupujúci zakúpi v zľave, môže to byť aj menšia čiastka.

  c) Fixnosť opakovanej platby
  Platba, ktorú zákazník zaplatí v prvom zúčtovacom mesiaci je fixná a nebude sa navyšovať, ani znižovať, po celú dobu využívania tejto služby.

  d) Dátum a frekvencia strhávania opakovanej platby
  Dátum strhávania opakovanej platby nie je stanovený na presný deň, závisí od dátumu, kedy sa kupujúci zaregistroval a produkt po prvý krát nakúpil. Frekvencia strhávania opakovanej platby je nastavená na mesačné a 14 denné intervaly. Kupujúcemu bude teda čiastka strhnutá vždy v deň, kedy nakúpil, v príslušnom mesiaci. Dátum strhávania opakovanej platby je teda variabilný.

  e) Zrušenie opakovaných platieb
  Kupujúci bude môcť kedykoľvek opakované platby zrušiť, bez žiadnych dodatočných platieb, pokút a bez vysvetlenia. Možnosť odhlásiť sa nájde v potvrdení o platbe od spoločnosti TrustPay a okrem toho bude mať link na odhlásenie v pätičke každého emailu informujúceho o strhnutí opakovanej platby. Po zrušení opakovaných platieb bude mať platný balík do konca dohodnutého obdobia a následne sa môže kedykoľvek opätovne prihlásiť s vytvorením novej objednávky.

  f) Preferovaný kanál komunikácie
  Preferovaná metóda komunikácie je email, konkrétne adresa info@protipovanie.sk. Zastihnúť nás však môžete aj na telefónnom čísle, ktoré nájdete na stránke www.protipovanie.sk, podstránka kontakt. Cez vyššie spomenutý email budú kupujúcemu na ním zadaný emailový kontakt posielané všetky informácie ohľadom opakovaných platieb, zakúpeného produktu a všetkého ďalšieho, čo s ním súvisí.

 6. Storno objednávky: Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 7. Rozsah a ceny služieb sú definované v príslušných častiach portálu (“Služby”) a poskytovateľ má právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia. Platnosť rozsahu a cien služieb je definovaná výlučne po dobu ich zobrazenia na portáli.
 8. Služby sú dodávané na základe objednávky zo strany užívateľa. Objednávka je realizovaná priamo na portáli, e-mailom na adresu poskytovateľa alebo prostredníctvom portálu. Cena za službu je zaplatená prostredníctvom platobnej brány umiestnenej na portáli. Daňový doklad je užívateľovi prístupný v jeho užívateľskom účte (sekcia “Moje platby”), prípadne je daňový doklad užívateľovi zaslaný v súlade so zákonom, ktorý zaväzuje poskytovateľa služby vystaviť doklad objednávateľovi.
 9. Dodanie služieb prebehne po zadaní platnej objednávky.
 10. Miestom dodania služby je výhradne miesto z ktorého užívateľ službu nakupuje. V tomto mieste podľa platnej legislatívy je potrebné odviesť i daň z pridanej hodnoty (DPH).
 11. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa portálu protipovanie.sk
 12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za finančnú alebo inú stratu, ktorá bola spôsobená využitím alebo sprostredkovaním informácií z poskytovaných služieb. Prevádzkovateľ negarantuje správnosť ani úplnosť poskytovaných informácií.
 13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré smeruje odkaz z portálu alebo je na portáli uvedená adresa takejto stránky.
 14. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah verejných príspevkov na portáli, vyhradzuje si ale právo na odstránenie takéhoto obsahu, ak je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky alebo nadriadených právnych noriem. Verejnými príspevkami sa rozumie najmä taký textový a grafický obsah, ktorý nebol pridaný prevádzkovateľom.
 15. Využitie ponúkaných služieb užívateľom mimo územia Slovenskej republiky je na vlastnú zodpovednosť takéhoto užívateľa.
 16. Práva a povinnosti užívateľa
 17. Užívateľ má právo uplatňovať svoje nároky na základe zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 18. Objednané služby sú určené výhradne užívateľovi, ktorý si ich objednal. Užívateľ sa zaväzuje neposkytnúť informácie z objednaných služieb tretej strane. V prípade, že by došlo k porušeniu tohto odseku, t. j. čl. V. ods. 3) je užívateľ povinný poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3.000€ (slovom tritisíc eur).
 19. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy
 20. Reklamácie je možné podávať výlučne emailom na adresu prevádzkovateľa, ktorá bude obsahovať úplné meno a priezvisko, presnú adresu a podpis sťažovateľa s uvedením presného popisu reklamovaných skutočností a okolností, za ktorých k nim došlo. Na reklamácie bez týchto náležitostí nebude braný ohľad.
 21. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na podnety reklamácií najneskôr do 30 dní od doručenia emailu.
 22. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prípadné reklamácie vyriešiť k spokojnosti zákazníka individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito podmienkami.
 23. Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
 24. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.
 25. Ak je zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dodania služby. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje dodávateľa a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné doložiť doklad o nemožnosti využiť služby poskytnuté dodávateľom, napr. z dôvodu zrušenia športového podujatia a pod..

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ – záujemca nemá, v prípade:

Ak bola objednaní služba riadne doručená a športová udalosť, ktorá bola predmetom služby sa riadne uskutočnila.

4. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia webových stránok alebo ich obsahu. Portál taktiež nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro zrealizované operácie, ak tieto vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, prevádzkovateľom platobnej brány, nesprávnou obsluhou webových stránok alebo mobilného telefónu prípadne inými technickými problémami.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie obsahu stránok užívateľom alebo treťou osobou ako aj za škody spôsobené užívateľovi alebo tretej osobe, ak tieto vznikli zlou interpretáciou alebo chybami v obsahu webových stránok.
 3. Záujemca poskytuje údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska) dodávateľovi za účelom overenia správnosti osobných údajov a vedenia evidencie záujemcov dodávateľom ako aj na marketingové účely a záujemca súhlasí s kontaktovaním pre účely priameho marketingu a služieb prostredníctvom volania, zasielania elektronickej pošty vrátane textových správ SMS a MMS. Dodávateľ je oprávnený s (i) spracúvať osobné údaje na účely ustanovené na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aj po nevyhnutnú, resp. právnym predpisom ustanovenú dobu

po ukončení Zmluvy (ii) spracúvať osobné údaje na iné, právnym predpisom určené účely aj po nevyhnutnú, resp. právnym predpisom ustanovenú dobu po ukončení zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel udeľuje záujemca na dobu neurčitú. Záujemca môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať prejavom vôle doručeným dodávateľovi a dodávateľ je povinný prestať osobné údaje spracúvať a zabezpečiť ich likvidáciu.

Záujemca, ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o týchto právach bol poučený.

5. Komunikácia

 1. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a užívateľom prebieha výlučne elektronickou formou.
 2. Výhradný e-mailový kontakt prevádzkovateľa portálu protipovanie.sk je info@protipovanie.sk

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení.
 3. Dané obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1 2018. 3. Portál protipovanie.sk si vyhradzuje právo, tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne aktualizovať, meniť a doplniť. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli protipovanie.sk. Akákoľvek zásadná zmena Všeobecných obchodných podmienok bude zaregistrovanému užívateľovi vopred oznámená emailom alebo upozornením na portáli.
 4. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od portálu protipovanie.sk zakázané.
 5. TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PODLIEHAJÚ PRESKÚMANIU SLOVENSKOU OBCHODNOU INŠPEKCIOU (Bratislava).